ข่าวประชาสัมพันธ์

  


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ตัวแทนผู้บริหารร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบิษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ภายใต้ความร่วมมือในการเรียนการสอน และการวิจัยระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


คณะผู้บริหารร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี การจัดทำความร่วมมือร่วมกันเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และการสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะวิชาชีพ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป

ผู้แต่ง dise
วันที่เผยแพร่ วันที่ 21 มกราคม 2561