ข่าวประชาสัมพันธ์

  


โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน Android ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามโคก

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียนสามโคก องค์การบริการส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor 2 ณ อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


คุณสถิตพงษ์ กระจ่างรัตน์ บรรยายหัวข้อ "The inspiration of Digital Innovation and Software Engineering"

กิจกรรมการอบรมประกอบไปด้วย การบรรยาย The inspiration of Digital Innovation and Software Engineering โดย คุณสถิตย์พงษ์ กระจ่างรัตน์ จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และอาจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์ ประธานหลักสูตร ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม IT902


บรรยากาศการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ IT502

ในช่วงบ่ายของวันที่ 23 และวันที่ 24 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT502 โดย อาจารย์สุรินทร์ อุ่นแสน อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วย การติดตั้งและใช้งานโปรแกรม MIT App Inventor การใช้เครื่องมือพื้นฐาน การจัดวางหน้าจอ การเขียนโปรแกรมรับค่าข้อมูล การส่งข้อมูลผ่านหน้าจอ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไ ข และการส่งออกแอปพลิเคชัน


คณะครูโรงเรียนสามโคกมอบของที่ระลึกแก่คณะและหลักสูตร

ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ คือ อยากให้จัดในครั้งถัดไป ทั้งนี้ในการจัดโครงการหลักสูตรขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ คณะครู นักเรียน และนักศึกษาที่ให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี

ผู้แต่ง dise
วันที่เผยแพร่ วันที่ 21 มกราคม 2561