ข่าวประชาสัมพันธ์

  

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ขั้นกลางนักศึกษาฝึกนำเสนองานโดยใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint

สาขาวิชาได้รับเกียรติจากสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์​ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นกลาง ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ผู้เข้าอบรมสร้างงานนำเสนอในโปรแกรม Microsoft Powerpoint

เนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วย
- วันที่ 19 ตุลาคม 2560 การใช้โปรแกรม Microsoft Word เช่น่ การแทรกหมายเลขหน้า การแบ่งหน้า การสร้างรูปแบบเอกสาร การแทรกคำอธิบายรูปภาพ และ การตรวจทานเอกสารแบบอัตโนมัติ เป็นต้น
- วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เช่น การใช้สูตรคำนวณแบบมีเงื่อนไข การคิดค่าสถิติเบื้องต้น การแทรกราฟ และการสร้างหัวและท้ายกระดาษ เป็นต้น
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 การใช้โปรแกรม Microsoft Powerpoint เช่น การสร้างเลย์เอาท์ การแทรกสื่อมัลติมีเดีย และเทคนิคการสร้างงานนำเสนอ เป็นต้น


บรรยากาศการอบรม

ผลการอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มีความประทับใจในด้านเนื้อหาที่สอน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ จะเห็นได้ว่าความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อการทำงานทุกระดับ หากเรามีทักษะในการใช้งานที่ดี ย่อมจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผู้แต่ง dise
วันที่เผยแพร่ วันที่ 22 มกราคม 2561