ข่าวประชาสัมพันธ์

  


อบรมพื้นฐานการสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวผู้เข้าอบรมถ่ายภาพที่ระลึกกับวิทยากร

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาได้รับเกียรติจากคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นผู้อบรมการสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT502 อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์


บรรยากาศการอบรม

เนื้อหาในการอบรมประกอบไปด้วย หลักการสร้างอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับสาธารณสุข, การใช้งานโปรแกรม Adobe Flash, การวาดแบบร่างการ์ตูน, การวาดรูปภาพในโปรแกรม Adobe Flash, การลงสี การเคลื่อนไหวตัวการ์ตูน การใส่เทคนิคการสร้างภาพเคลื่อนไหว และการส่งออกภาพเคลื่อนไหว


ตัวอย่างผลงานนักศึกษาบางส่วน

การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสอนหลักการสร้างภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำเสนอความรู้ด้านสาธารณสุขมานำเสนอในรูปแบบสื่อดิจิทัล การอบรมครั้งนี้เน้นการถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวไปประยุกต์ใช้ในการสร้างอินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหวในระดับสูงต่อไป

ผู้แต่ง dise
วันที่เผยแพร่ วันที่ 22 มกราคม 2561