ข่าวประชาสัมพันธ์

  


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานความรู้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoT)ผู้เข้าอบรมถ่ายภาพที่ระลึกกับวิทยากร

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พื้นฐานความรู้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Thing : IoT) ภายใต้แนวคิด DISE One-Day Workshop คือ การอบรมให้ความรู้ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ระยะสั้น เพื่อกระตุ้นและจุดประกายแนวคิดให้สามารถนำไปต่อยอดได้ การอบรมจัดขึ้นที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 75 ปี วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 วิทยากรในการอบรม คือ อาจารย์เศรษฐพงศ์ วงษ์อินทร์


ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกการควบคุมหลอด LED ผ่านโทรศัพท์มือถือ

อุปกรณ์ IoT ที่ใช้ในการอบรมเป็นหลัก คือ บอร์ดรุ่น ESP8266 โดยเชื่อมต่อกับวงจรผ่าน NodeMCU V3 LUA wifi, หลอดไฟ LED, เซนเซอร์วัดความชื้น, เซนเซอร์วัดแสง และ สวิซไฟ สำหรับอุปกรณ์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mcucity.com/ เนื้อหาการอบรมประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง, การต่อแผงวงจรไฟฟ้า, การเขียนโปรแกรมเปิด-ปิด หลอด LED, การเขียนโปรแกรมวัดอุณหภูมิ, การเขียนโปรแกรมวัดค่าความชื้น และ การควบคุมอุปกรณ์ IoT ผ่านโปรโตลคอล MQTT


การบรรยายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ๆ โดยผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือ เดี่ยว ทีละขั้นตอน ซึ่งผลจากการอบรมผู้เข้าร่วมอบบรมมีความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพิ่มมากขึ้น และได้ลองฝึกปฏิบัติจริง โครงการอบรมของหลักสูตรยังจะมีต่อไป สำหรับผู้สนใจให้สาขาวิชาจัดอบรมโครงการในลักษณะดังกล่าว สามารถติดต่อสาขาวิชาโดยตรง

ผู้แต่ง dise
วันที่เผยแพร่ วันที่ 24 มกราคม 2561